دسته‌بندی‌ها

  • منتشر شده در یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
دریافت و درک هدفمند محیط اطراف با یک موضوع خاص را چه میگویند

دریافت و درک هدفمند محیط اطراف با یک موضوع خاص را چه میگویند

سوالات درس به درس پایه هفتم

1-مهم ترین گام در انجام پژوهش را بنویسید.

2-یک سؤال پژوهشی مناسب،...............................را برای ما روشن می سازد.

3-گرد آوری اطلاعات برای پاسخگویی به چه روش های انجام می شود، نام ببرید.

4-بهترین راه پاسخگویی به برخی از سوالات را بنویسید.

5-مشاهده را تعریف کنید.

6-نظرسنجی را تعریف کنید روش های انجام آن را بنویسید.

پاسخ سوالات

1-طرح سؤال پژوهش

2-شیوه ی گردآوری اطلاعات و مسیر پژوهش

3-

1-نظرسنجی 2-مراجعه به منابع مکتوب چاپی و الکترونیکی 3-ترکیبی از این روش ها

4-مشاهده

5-مشاهده یعنی دریافت ودرک هدفمند محیط اطراف یا یک موضوع خاص،از طریق حواس پنجگانه و ثبت این دریافت ها.

6- نظرسنجی اقداماتی است که برای نشان دادن عقاید مردم نسبت به بک موضوع،

دریک محل خاص و در یک مقطع زمانی معین می شود.نظر سنحی را می توان به 

صورت شفاهی یا کتبی انجام داد.

darsbedars.blog.ir

darsbedars.blog.ir .

 

 

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب