دسته‌بندی‌ها

  • منتشر شده در سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۵
یک سوم سانتی متر بیشتر از ۴ سانتی متر چند سانتی متر است

یک سوم سانتی متر بیشتر از ۴ سانتی متر چند سانتی متر است را از سایت نکس ایران دریافت کنید.

یک سوم سانتی متر بیشتر از ۴ سانتی متر چند سانتی متر است

نمونه سوالات ریاضی سوم

این عبارتها را کامل کنید

1 ) 2 کیلوگرم = .............. گرم

2 ) 5000 گرم = .............. کیلوگرم

3 ) 4 کیلوگرم و 50 گرم = .............. گرم

4 ) 1000 گرم = .............. نیم کیلو گرم

1 ) 9 متر = .............. سانتیمتر

2 ) 5 کیلومتر = .............. متر

3 ) 7000 متر = .............. کیلومتر

4 ) 700 سانتیمتر = .............. متر

5 ) 3550 سانتیمتر = .............. متر و .............. سانتیمتر

6 ) 5500 متر = .............. کیلومتر و .............. متر

7 ) 10 کیلومتر = .............. متر

8 ) 475 متر = .............. سانتیمتر

9 ) 5 کیلومتر و 400 متر = .............. متر

10) 4008 متر = .............. کیلومتر و .............. متر

11) 1 کیلومتر = .............. متر

12) 10 تا صدمتر = .............. متر

13) 10 تا صدمتر = .............. کیلومتر

14) 1000 متر = .............. کیلومتر

15) 1 متر = .............. سانتیمتر

16) 348 سانتمتر = .............. متر و .............. سانتیمتر

17) 2 کیلومتر و 37 متر = .............. متر

18) 2200 متر = 1 کیلومتر و .............. متر

19 ) 2200 متر = 1 کیلومتر و .............. صد متر

20 ) 30 تا صدمتر = .............. کیلومتر

21 ) 30 تا صدمتر = .............. متر

22 ) ا کیلومتر = .............. 500 متر

23 ) 4034 متر = .............. کیلومتر و .............. متر

24 ) 1 کیلومتر = .............. ده متر

25 ) 5 کیلومتر = .............. ده متر

26 ) 1 کیلومتر = .............. صد متر

این عبارتها را کامل کنید

1 ) نصف هر چیز از ربع آن .............. است .

2 ) خمس هر چیز از ثلث آن .............. است .

3 ) هر چیز از ثلث آن .............. است .

4 ) دو ربع هر چیز با نصف آن .............. است .

5 ) ربع هر چیز .............. از نصف آن است .

6 ) ربع از خمس .............. است .

7) یک سوم یعنی .............. قسمت از .............. قسمت مساوی و آن را به صورت .............. می نویسیم.

8) سه پنجم یعنی .............. قسمت از .............. قسمت مساوی و آن را به صورت .............. می نویسیم.

این سوالها را جواب دهید

1 ) ثلث این عدد ها را بنویسید .

24

3

27

18

2 ) ربع این عددها را بنویسید .

20

16

8

24

3 ) نصف این عددها را بنویسید .

20

40

12

2

کدام جمله درست و کدام جمله نادرست است ؟

1) خمس هر چیز از ربع آن کوچکتر است.

2 ) نصف هر چیز از ثلث آن کوچکتر است.

3 ) ربع هر چیز از نصف آن کوجکتر است.

4 ) ثلث هر چیز از ربع آن بزرگتر است.

5 ) یک شبانه روز یک هفته است.

6 ) یک ساعت یک شبانه روز است.

در جای خالی کلمه مناسب بنویسید

1) برای اندازه گیری جرم میوه ها از واحد .............. استفاده می کنیم .

2) برای اندازه گیری جرم طلا از واحد .............. استفاده می کنیم .

3) ترازو وسیله ای برای اندازه گیری .............. است .

4) برای اندازه گیری جرم از وسیله ای بنام .............. استفاده می کنیم .

5) با واحد .............. و .............. جرم را اندازه می گیریم .

1 ) بلندی پرده اتاق 2 .......... است .

2 ) طول قد مریم 128 .......... است .

3 ) فاصله تهران تا قم 100 .............. است .

4 ) طول فرش 3 ........... است .

5 ) برای اندازه گیری طول اتاق از واحدی بنام .............. استفاده می کنیم

6 ) فاصله بین شهرها را با واحد .............. اندازه می گیریم

7 ) فاصله بین روستاها را با واحد .............. اندازه می گیریم

8 ) برای اندازه گیری فاصله شهرها از .............. استفاده می کنیم که برابر است با 1000 ...........

9 ) برای اندازه گیری فاصله های دور از واحد .............. استفاده می کنیم

10) فاصله بین دو شهر ایلام تا خراسان را با واحد

.......................اندازه گیری می کنید

علامت مناسب = > < بگذارید

1) یک کیلومتر دو تا 500 متر

2 ) 7908 متر 8 کیلومتر

3) 8 کیلومتر و 29 متر 8 کیلومتر و 299 متر

4) 2 کیلومتر 2001 متر

5) 5 کیلومتر 4950 متر

مسئله های زیر را حل کنید

1) جرم یک قوطی پر از روغن 5 کیلوگرم است اگر جرم روغن 4750 گرم باشد . جرم قوطی چقدر است ؟

2) مادر زهرا 2 کیلو و 500 گرم شیرینی خرید . اگر مهمانها 1 کیلو و 250 گرم آنرا خورده باشند . چند گرم شیرینی باقی مانده است ؟

3) جرم نوزادی 450 گرم از 4 کیلو بیشتر است . جرم این نوزاد چقدر است ؟

4 ) جرم کودکی با لباس 6 کیلو و 300 گرم است . اگر جرم لباس او 400 گرم باشد . جرم کودک چقدر است ؟

5) جرم یک پاکت پرتقال 3 کیلو و 200 گرم است . جرم پاکت سیب 500 گرم از جرم پاکت پرتقال سبکتر است . جرم پاکت سیب چقدر است ؟ چرم دو پاکت روی هم چقدر است ؟

1) یک دوچرخه در یک مسابقه باید 5 کیلومتر را طی کند . اگر در فاصله 450 متری از خط پایان پنچر شود . دوچرخه سوار چه مقدار مسافت را طی کرده است ؟

2) فاصله تهران تا قم 100 کیلومتر است و فاصله قم تا اصفهان 236 کیلومتر است . فاصله تهران تا اصفهان چقدر است ؟

3 ) فاصله خانه علی تا مدرسه 2 کیلومتر و 349 متر است . او برای رفتن به مدرسه و برگشت به خانه چه مسافتی را هر روز طی می کند ؟ چند متر ؟

4) فاصله خانه مهری تا مدرسه 5905 متر است و فاصله خانه دوستش مروارید تا مدرسه 4کیلومتر و 200 متر است . خانه کدام یک به مدرسه نزدیکتر است ؟ چند متر ؟

5) فاصله تهران تا کرج 40 کیلومتر است و فاصله تهران تا دماوند 120 کیلومتر است . کدام شهر به تهران نزدیکتر است ؟ چقدر ؟ فاصله کرج تا دماوند چقدر است ؟

6) علی باید تا خانه پیاده برود . فاصله مدرسه تا خانه 3 کیلومتر و 402 متر است . اگر علی 2004 متر راه رفته باشد ، چقدر دیگر باید طی کند تا به خانه برسد ؟

7) دوچرخه سواری 895 متر را طی کرده است . او باید چقدر دیگر برود تا 1 کیلومتر راه رفته باشد ؟

8) دو دونده مسافتی را در ساعت معینی دویدند . دونده اول 3900 متر دوید و دونده دوم 2 کیلومتر و 950 متر دوید . کدامیک پبیشتر دویدند ؟ چقدر ؟

9 ) فاصله مدرسه تا پارک 8 کیلومتر و 150 متر است . فاصله مدرسه تا پارک چند متر است ؟

10) در مسابقه ای که مسافت آن 900 متر بود کامران 510 متر و اتابک 780 متر و کیوان 720 متر دویده است . کدام یک با نقطه پایان فاصله بیشتری دارد ؟

11) فاصله یک ده تا اصفهان 128 کیلومتر است . فاصله این ده تا شیراز 104 کیلومتر است . این ده به اصفهان نزدیکتر است یا شیراز ؟

1 ) 40 متر سیم برق خریدیم خمس آن را برای سیم کشی بریدیم . چند متر سیم بریدیم ؟ چند متر سیم باقی مانده است ؟

2 ) در یک جعبه 28 مهره سیاه و سفید وجود دارد . اگر ربع این مهره ها سفید باشد، چند مهره سفید داریم ؟ چند مهره سیاه داریم ؟

3 ) امیر 50 گردو دارد و خمس آن را به خواهرش می دهد، چند گردو برایش باقی می ماند ؟

4 ) گلفروشی 21 شاخه گل دارد، او ثلث آنها را فروخته است ، او چند گل فروخت ؟ او چند گل دیگر در مغازه اش دارد ؟

5 ) در یک جعبه 35 سیب داریم اگر خمس آنها خراب باشد ، چند عدد سیب سالم داریم ؟

6 ) در بشقابی 5 موز قرار داشت 3 تا از موزها خورده شد، چه کسری از موزها خورده شده است ؟ چه کسری از موزها خورده نشده است ؟

7 ) خمس یک کتاب 30 صفحه ای چقدر می شود ؟

8 ) کلاس پنج دبستان 28 دانش آموز دارد اگر ربع دانش آموزان غیبت کنند چند نفر در کلاس حاضر هستند ؟

9 ) خمس محیط مربعی 6 سانتیمتر است. محیط مربع چند سانتیمتر است ؟

10 ) ربع قطر دایره ای 2 سانتیمتر است . شعاع این دایره چقدر است ؟

11 ) علی 32 گلدان دارد . او ربع آنها را رنگ کرده است . او چند گلدان را رنگ کرده است ؟

12 ) کتاب سارا 24 صفحه دارد. اگر او ثلث کتاب را خوانده باشد ، چند صفحه دیگر از کتاب باقی مانده است و او باید بخواند ؟

14 ) از 9 عدد خیار که در بشقاب بود 4 عدد خورده شد. چه کسری از خیار خورده شده است ؟

15 ) خمس قطر دایره ای 3 سانتیمتر است شعاع این دایره چند سانتیمتر است ؟

 

سوالهای تستی

1) با ترازو می توانیم ............ دو چیز را مقایسه کنیم .

الف) حجم ج) جرم

ب ) قد د) وزن

2) کدام جمله درست است وقتی کفه ترازو میزان بایستد

الف) جرم وزنه یک کفه ترازو برابر با جرم جسم کفه دیگر است

ب ) حجم دو جسم مساوی است

ج ) جرم جسم بیشتراز جرم وزنه ها است

د ) جرم وزنه ها بیشتر از جرم جسم است

3) یک وزنه نیم کیلویی با کدام وزنه زیر برابر است

الف) دو تا 250 گرمی ج ) یک 500 گرمی

ب ) 5 صدگرمی د) هر سه مورد

منبع مطلب : www.iranpooya4.blogfa.com

مدیر محترم سایت www.iranpooya4.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب

مطالب تصادفی