دسته‌بندی‌ها

  • منتشر شده در دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۴
شاعر در مصراع اینجا خانه خوب خداست به چه نکته ای اشاره دارد

شاعر در مصراع اینجا خانه خوب خداست به چه نکته ای اشاره دارد را از سایت نکس ایران دریافت کنید.

ادبیات بروجرد - پاسخ خودارزیابی های فارسی هشتم 1

پاسخ خودارزیابی های پایه هشتم دورۀمتوسطه اول                                                                      

پاسخ خود ارزیابی ادبیات هشتم

 درس اول ص14 

1.شاعردرمصراع«اینجا خانه ی خوب خداست » به چه نکته ای اشاره دارد؟

در اینجا منظور از «خانه خوب خداست»خانه  همان مسجد است.

2.درک ودریافت خود را از مصراع «نام اونور ونشانش روشنی »بیان کنید.

«نور»نام خداست و روشنی نشان اوست.منظور این است که وجود خدا سراسر نور است و از تاریکی در وجود او هیچ خبری نیست.

3.چه راه هایی برای شناخت خداوند هستی وجود دارد؟

بهترین راه شناخت خداوند،شناختن او از طریق موجودات است.زیبایی،پیچیدگی،مهربانی و خشم و ... موجودات،نشانه ی  زیبایی،پیچیدگی،مهربانی و خشم و ... خداوند است؛زیرا هر موجودی در اصل نمود و نمایشگری از وجود خداوند است.

خودارزیابی:درس2ص 20

1. دربیت آخرشعر(صورتگرماهر)به کدام نام های خداوند اشاره شده؟مصور-صورتگر-ماهر-بی تقلید

2. چه شگفتی های دیگری اززندگی مورچه می دانید؟مورچه هاتقسیم کاردارند.آن هایی که جوان ترهستند ازتخم هاپرستاری می کنند-بعضی ها نگهبان وبعضی ها کارگرهستند. بین مورچه ها برخی کشاورز و برخی برده و برخی دامدار و برخی گوشت خوارند.

3. چراخداونددرقرآن کریم انسان رابه اندیشیدن درشگفتی های خلقت دعوت می کند؟چون شگفتی های آفرینش نشانه ای ازقدرت خدا است.بااندیشیدن دراین شگفتی ها به چیزهای زیادی پی می بریم ومی فهمیم که جهان براساس نظم وقاعده ی خاصی آفریده شده است.

خودارزیابی درس سوم ص33

1.برترین و گرامی ترین ارمغان((ایران))به دیگر سرزمین ها چست؟

اندیشه و طرز تفکر آنها،خرد و فرهنگ،تاریخ کهن .

2.دو تن از دلیران نامدار ایرانی را نام ببربد که برای سربلندی ایران کوشیده اند.

1.امیر کبیر که برای استقلال کشور تلاش فراوانی کرد.

2.شهید مهدی باکری،شهید همت،شهید بابایی که جان خود را فدا کردند تا سرزمینشان به دست نا اهلان نیفتد.

3.آرش کمانگیر که جان خود را در تیر گذاشت و تیر را پرتاب کردومرزبین ایران وتوران را معلوم کرد .

3.به نظر شما چگونه می توان از فرهنگ و ادب فارسی پاسداری کرد؟

1.با حفظ ارزش های فرهنگی و انتقال آن به نسل های آینده

2.اجرای عملی فرهنگ و ادب فارسی

3.آموزش،یاددهی و یادگیری وجلوگیری از ورود لغات بیگانه به زبان فارسی ومعادل سازی برای واژگان خارجی .                    

 درس چهارم  ص39

1)    علت اصلی بحران های زندگی چیست؟زندگی به یادگیری اصول وروش های ومهارت های نیازداردکه این مهارت هابه کمک اطرافیان وبزرگترها کامل می شود. واگرانسان دریادگیری امور تلاش نکندزندگی بحرانی خواهدشد.

2)    چرازندگی به یک سفرتشبیه شده است؟زیرامانندیک سفرمی گذرد. گاهی این سفرکوتاه مدت وگاهی بلندمدت است اماهمیشگی نیست.

3)    برای حل مشکل کم رویی یاگستاخی چه بایدکرد؟حل مشکل کم رویی این است که ارتباط مؤثری بادیگران داشته باشیم.برای حل مشکل گستاخی می توان گفت که فرد ،چیرگی براساس هیجانات ومهار احساسات گوناگون مانندخشم وترس راداشته باشد.

4)  منظورازاین سخن<<افسوس که جوان نمی داندوپیرنمی تواند>> چیست؟جوانان چون هیچ تجربه ای ندارندنمی توانندازکارهای خودبربیایندولی پیران می دانند که باید چه کارکنندامانمی توانندازپسش بربیایند.

 درس 5   ص 45

1.شاعربرای سعادت وخوشبختی چه کارهایی راپیشنهاد می کند؟

1.سحرخیزباشد. 2.بامادرش مهربانی کندودرخدمتش باشد.

3.با ادب وتمیز باشد.4. حرف های پدر را گوش کند.

2.این جمله <<جزراست نباید گفت:هر راست نشاید گفت>>باکدام قسمت شعرتناسب دارد؟

زنهارمگوسخن به جز راست      هرچند تورا در آن ضررها ست

3. برای پر بار کردن روز های زندگی چه بایدکرد؟

بایداندیشیدوهرروزکارمفیدی انجام دادچون روزی که درآن کارانجا م نگرفته است جزءعمر آدمی حساب نمی شود.

«روزی که در آن نکرده ای کار   آن روز ز عمر خویش مشمار»

4. به نظر شما چه کارهای دیگری باعث سعادت و خوشبختی انسان می شود؟

توکل به خدا، نظم و برنامه ریزی در کارها، تلاش مستمر در زندگی، آرامش  و ....

درس: 6 آداب نیک صفحه: 51

خودارزیابی

1- سه درس که بهلول به جنید آموخت ، چه بود ؟ درخوردن اصل آن است که لقمه ی حلال باید و اگر حرام را صد از این گونه آداب به جا بیاوری فایده ندارد وسبب تاریکی دل شود. در سخن گفتن نیز باید اوّل ، دل ، پاک باشد و نیّت درست باشد وآن گفتن برای رضای خدا باشد وگرنه سکوت و خاموشی بهترونیکوتر باشد ودرآداب خواب، اصل این است که دردل توبغض و کینه و حسد مسلمانان نباشد ودر ذکرحق باشی تا به خواب روی.

2- درزندگی امروزی ، چه آسیب هایی انسان را تهدید می کند ؟ استفاده از فناوری های پیشرفته هرچه که ما را کمک می کند ، امّا اگراز آن ها درست استفاده نشود همان قدر که کمک می کند ما را تهدید هم می کند . استفاده ی نا به جا و نسنجیده از امکاناتی که فراهم آمده است . شکستن شکوه وحرمت انسانی و کم رنگ شدن آداب و اخلاق ، رهاورد تمدّن ماشینی و علم زده ی غرب است .

3- به نظرشما بهترین زمان سخن گفتن و بهترین زمان سکوت و خاموشی ، چه هنگامی است ؟

زمانی که از شخص سؤالی پرسیده می شود جواب دهد و هنگامی که دیگران سخن می گویند وازاوسؤال نشده است گوش بدهد.

4- چرا بایدحریم قانون ، دین وهنجاری های اخلاقی ، فرهنگ و آداب جوانمردی را رعایت کنیم ؟ چون رعایت آن به نفع ماست و وظیفه ی هر شهروند  رعایت آن هاست . گذشته از آن اگر ما رعایت نکنیم ممکن است به آتش همان بی حرمتی خود ، بسوزیم.

منبع مطلب : adabiat-tak.mihanblog.com

مدیر محترم سایت adabiat-tak.mihanblog.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

گنجینه ی شعر و ادب(تکالیف مدرسه) سال تحصیلی 1400 ـ 1399

پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هشتم

درس اوّل « پیش از اینها» صفحه 14

1ـ شاعر در مصراع « اینجا خانه ی خوب خداست » به چه نکته ای

اشاره دارد؟ در اینجا منظور از « خانه خوب خداست» مسجد است.

2ـ درک و دریافت خود را از مصراع « نام او نور و نشانش روشنی»

بیان کنید. « نور» نام خداست و روشنی نشان اوست.منظور این است

که وجود خدا سراسر نور است و از تاریکی در وجود او هیچ خبری نیست.

3ـ چه راه هایی برای شناخت خداوند هستی وجود دارد؟ بهترین راه

شناخت خداوند، شناختن او از طریق موجودات است. موجودات، زیبایی،

پیچیدگی، مهربانی و خشم و ...نشانهخداونداست؛ زیرا هر موجودی

در اصل نمود و نمایشگری از وجود خداوند است.

4ـ ........................................................................................................................................

پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هشتم

درس دوم « خوب جهان را ببین!» و « صورتگر ماهر» صفحه 20

1ـ دربیت آخر شعر « صورتگرماهر» به کدام یک از نام های خداوند

اشاره شده است؟ مصور ـ صورتگر ماهر بی تقلید

 

2ـ چه شگفتی های دیگری از زندگی مورچه می دانید؟

مورچه ها تقسیم کاردارند. آن هایی که جوان ترهستند ازتخم ها

پرستاری میکنند. بعضی ها نگهبان و بعضی ها کارگرهستند.

بین مورچه ها برخی کشاورز و برخی برده و برخی دامدار و برخی

گوشت خوارند. همچنین صدای مورچه جزء صداهای بلند است.

3ـ چرا خداوند در قرآن کریم، انسان را به اندیشیدن در

شگفتی های خلقت دعوت می کند؟ چون شگفتی های آفرینش

نشانه ای از قدرت خدا است. با اندیشیدن دراین شگفتی ها به

چیزهای زیادی پی می بریم و می فهمیم که جهان براساس

نظم و قاعده ی خاصی آفریده شده است.

4ـ ........................................................................................................................................

پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هشتم

درس سوم « ارمغان ایران» صفحه 33

1ـ برترین و گرامی ترین ارمغان « ایران» به دیگر سرزمین ها چست؟

اندیشه و طرز تفکر آن ها، خرد و فرهنگ، تاریخ کهن

2ـ دو تَن از دلیران و پهلوانان نامدار ایرانی را نام ببرید که

برای سربلندی ایران کوشیده اند.

1ـ امیر کبیر که برای استقلال کشور تلاش فراوانی کرد.

2ـ شهید مهدی باکری، شهید همت، شهید بابادی که جان

خود را فدا کردند تا سرزمینشان به دست نا اهلان نرسد.

3ـ آرش کمانگیر که جان خود را در تیرگذاشت و تیر را پرتاب کرد.

3ـ به نظر شما چگونه می توان از فرهنگ و ادب فارسی پاسداری کرد؟

1ـ با حفظ ارزش های فرهنگی و انتقال آن به نسل های آینده

2ـ اجرای عملی فرهنگ و ادب فارسی

3ـ آموزش، یاددهی و یادگیری

4ـ ........................................................................................................................................

پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هشتم

درس چهارم « سَفَر شکفتن» صفحه 39

1ـ چرا زندگی به یک سفرتشبیه شده است؟

زیرا مانند یک سفر می گذرد. گاهی این سفرکوتاه مدت

و گاهی بلندمدت است اما همیشگی نیست.

2ـ علت اصلی بحران های زندگی چیست؟

زندگی به یادگیری اصول و روش های و مهارت های نیازداردکه

این مهارت ها به کمک اطرافیان و بزرگترها کامل می شود و اگر

انسان در یادگیری امور تلاش نکند زندگی بحرانی خواهد شد.

3ـ برای حلّ مشکل کم رویی یا گستاخی، چه باید کرد؟

حل مشکل کم رویی این است که ارتباط موثری با دیگران داشته

باشیم. برای حل مشکل گستاخی می توان گفت که فرد چیرگی

بر اساس هیجانات و مهار احساسات گوناگون مانند خشم و ترس

را داشته باشد.

4ـ ........................................................................................................................................

پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هشتم

درس ششم « راهِ نیک بختی» صفحه 49

1ـ شاعر برای سعادت و خوشبختی چه کارهایی را پیشنهاد می کند؟

1ـ سحرخیزباشد. 

2ـ با مادرش مهربانی کند و درخدمتش باشد.

3ـ با ادب و تمیز باشد.

4ـ حرف های پدر را گوش کند.

2ـ عبارتِ « جُز راست نباید گفت؛ هر راست نشاید گفت»،

با کدام قسمت شعر تناسب دارد؟

زنهار مگو سخن به جُز راست/ هرچند تو را در آن ضررهاست

3ـ برای پُر بار کردن روزهای زندگی چه بایدکرد؟

باید اندیشید و هر روز کار مفیدی انجام داد چون روزی که

درآن کار انجام نگرفته است جز عمر آدمی حساب نمی شود.

« روزی که در آن نکرده ای کار/ آن روز ز عمر خویش مشمار»

4ـ ........................................................................................................................................

پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هشتم

درس هفتم « آداب نیکان» صفحه 55

1ـ سه درس که بهلول به جنید آموخت، چه بود؟

در خوردن اصل آن است که لقمه ی حلال باید و اگر حرام را صد

از این گونه آداب به جا بیاوری فایده ندارد و سبب تاریکی دل شود.

در سخن گفتن نیز باید اوّل، دل، پاک باشد و نیّت درست باشد و

آن گفتن برای رضای خدا باشد وگرنه سکوت و خاموشی بهتر و

نیکوتر باشد و در آداب خواب، اصل این است که دردل تو بغض و

کینه و حسد مسلمانان نباشد ودر ذکر حق باشی تا به خواب روی.

2ـ در زندگی امروزی، چه آسیب هایی انسان را تهدید می کند؟

استفاده از فناوری های پیشرفته هرچه که ما را کمک می کند،

امّا اگر از آن ها درست استفاده نشود همان قدر که کمک می کند

ما را تهدید هم می کند. استفاده ی نا به جا و نسنجیده از امکاناتی

که فراهم آمده است. شکستن شکوه و حرمت انسانی و کم رنگ

شدن آداب و اخلاق، رهاورد تمدّن ماشینی و علم زده ی غرب است.

3. به نظرشما بهترین زمان سخن گفتن و بهترین زمان

سکوت و خاموشی، چه هنگامی است؟زمانی که از شخص

سؤالی پرسیده می شود جواب دهد و هنگامی که دیگران

سخن می گویند و از او سؤال نشده است.

4ـ ........................................................................................................................................

پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هشتم

درس هشتم « آزادگی» صفحه 61

1ـ از نظر پیر خارکش، عزّت و آزادگی چیست؟

قانع بودن و محتاج دیگران نبودن، خوار نشدن در مقابل دیگران.

2ـ با توجه به شعر، شخصیت پیر و جوان را با هم مقایسه کنید.

جوان مغرور و پرادعا، پیر فروتن و بی ادعا.

جوان زیاده خواه ولی پیر قانع.

جوان ارزش و سعادت را در ثروت و قدرت می دید امّا پیر

ارزش ها را در قانع بودن و بی نیازی نسبت به دیگران می دید.

3ـ چگونه می توان به عزّت آزادگی رسید؟ باید ابتدا فکر خود

را تغییر داد. رندگی انسان ها در گرو فکر آن هاست یعنی ما

آن چنان که فکر می کنیم زندگی می کنیم.

4ـ ........................................................................................................................................

پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هشتم

درس نهم « نوجوان باهوش» صفحه 73 

1ـ سؤالات قائم مقام فراهانی برای آزمایش فرزندانش چه بود؟

1ـ این شعر از کیست؟

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد

دل رمیده ی ما را انس و مونس شد

2ـ کاشف الکل که بود؟

2ـ ویژگی های مشترک امیرکبیر و قائم مقام فراهانی چیست؟

هر دو به مقام صدر اعظمی رسیدند.

آن ها باهوش و ذکاوت بودند و با تلاش و کوشش خود به دانش

و مقام بالایی دست پیدا کردند. آن ها توانستند با جهل موجود

در جامعه مبارزه کنند.

3ـ خدمات قائم مقام فراهانی و امیرکبیر به ایران چه بود؟

قائم مقام، قراردادهای مهم و ارزشمندی برای ایران بست.

امیرکبیر برای اوّلین بار مدارسی به نام دارالفنون که شبیه به

مدارس حال بود تأسیس کرد. گروهی از دانشجویان را برای

تحصیل به خارج از کشور اعزام کرد و جلوی ریخت و پاش

درباریان را گرفت.

4ـ ........................................................................................................................................

پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هشتم

درس دهم « قلم سحرآمیز» و « دو نامه» صفحه 78

1ـ سید جمال الدّین اسدآبادی در چه زمینه هایی استعداد داشت؟

1ـ زبان آموزی2ـ سخنوری3ـ بحث با دیگران4ـ تاثیر گذاری سخنش

2ـ چه رابطه ای بین شعر حافظ و نقاشی کمال الدّین بود؟

شاه اسماعیل در آستانه ی شکست و مرگ بود و کمال الدین

عکس پرنده ای را کشید که در حال اوج گرفتن است و دو بیت

حافظ را خواند و منظورش این بود که این دنیای پست ارزش

ماندن ندارد و تو که مانند پرنده آزاد و رهایی هستی باید به

فکر رهایی از بند و اسارت دنیا باشی زیرا مرگ تو را به عالَمی

می برد که در آن آزاد و آسوده خواهی بود.

3ـ چرا روحانیّت و چهره های علمی ـ فرهنگی تأثیر بیشتری

در جامعه دارند؟ آن ها به دلیل مطالعه و شناختی که از محیط

جامعه و نیازهای آن دارند می دانند که در هر شرایطی جامعه

به چه چیزی نیاز دارد.

4ـ ........................................................................................................................................

پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هشتم

درس یازدهم « پرچم داران » صفحه 83

1ـ در متن درس، سرزمین ایران با چه ویژگی هایی توصیف شده است؟

ایران، سرزمینی بزرگ و عزیز و شکوهمند، سرزمینی خون دل خورده،

سرزمین ستمدیده، سرزمین با عزت، سرزمین استوار، سرزمین آسمانی

که لحظات تلخ و شیرین بسیاری را به چشم دیده و ...

2ـ درباره ی ارتباط حدیث «حُبُّ الوَطن مِن الایمان» با محتوای درس

توضیح دهید؟ این حدیث دوست داشتن وطن را از ایمان می داند و

درس نیز عشق به میهن و علاقه به آن را جزء عقیده و باور انسان می داند.

3ـ به نظر شما برای عزّت و سربلندی ایران اسلامی در عرصه های

جهانی چه باید کرد؟ باید عاقل بود و عاقلانه اندیشید به نیروهای

داخلی اعتماد کرد از منابع داخلی برای ساختن کشور استقاده کرد.

4ـ ........................................................................................................................................

پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هشتم

درس دوازدهم « شیرِ حق» صفحه 90

1ـ در بیت اوّل، به کدام صفات حضرت علی(ع) اشاره شده است؟

اخلاص - دور از فریبکاری

2ـ کدام بیت با مفهوم عبارت « الاَعمالُ بالنیّات» مناسبت دارد؟

بیت7⬅گفت: من تیغ از پیِ حق می زنم/ بنده ی حقّم نه مأمور تنم

 

3. مولوی در بیت نهم برچه نکته ای تاکید دارد؟

کار را برای خدا انجام دادن نه برای خلق خدا

4ـ ........................................................................................................................................

پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هشتم

درس سیزدهم « ادبیات انقلاب» صفحه 97

1ـ سه ویژگی انقلاب اسلامی را بیان کنید؟

1ـ خدا محوری و دین باوری

2ـ رهبری بر پایه ی اصل ولایت فقیه

3ـ وحدت و یکپارچگی مردم

2ـ مقصود از عبارت « انقلاب اسلامی، تولدی دیگر» چیست؟

پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از بنیادهای فکری،

فرهنگی ومعیارهای ارزشی واخلاقی دگرگون شد.

3ـ به نظر شما چرا آثار فرهنگی، آیینه ی احوال و افکار جامعه است؟

زیرا زبان هر دوره ای پایه ی باورها ارزش های دینی واخلاقی و

به طورکلی بربنیاد فرهنگ حاکم برآن زمان سامان می یابد.

4ـ ........................................................................................................................................

پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هشتم

درس چهاردهم « یاد حسین علیه السّلام» صفحه 100

1ـ در متن درس، به نام کدام حماسه سازان واقعه ی کربلا

اشاره شده است؟ امام حسین(ع)

2ـ چرا حضرت عباس(ع) یکی از اُسوه های جوانمردی در

واقعه ی کربلا شمرده می شوند؟ چون ایشان با آن سن کم

توانستن در برابر دشمن بایستند و در این راه شهید شوند.

3ـ به نظر شما چگونه می توان یاد شهدای واقعه ی کربلا

را زنده نگه داشت؟ با زنده نگه داشتنِ یاد آن ها و ادامه ی

راهی که آن ها برای آن شهید شدند.

4ـ ........................................................................................................................................

پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هشتم

درس شانزدهم « پرنده ی آزادی» و « کودکان سنگ» صفحه 116

1ـ دربند اوّل شعر پرنده ی آزادی تشبیه ها را بیابید.

محمد در آغوش پدرش چونان پرنده ای بیمناک آشیان دارد.

2ـ منظور شاعر از « کودکان سنگ » چیست؟

کودکان سنگ منظور دست فلسطینی ها است که برای دفاع

از خود و کشورشان هیچ اسلحه ای به جز سنگ ندارند.

3ـ نوجوانان فلسطینی برای آزادی سرزمین خود، چه کارهایی می کنند؟

با تمام توانشان ایستادگی می کنند و در راهشان استوار هستند.

4ـ ........................................................................................................................................

پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هشتم

درس هفدهم « راه خوشبختی» صفحه 121

1ـ شکسپیر، روزگار را به چه چیزی تشبیه کرده است؟

به دریایی که کشتی زندگانی ما بر روی آن به سوی ساحل

مقصود میرود.

2ـ این بیت حافظ با کدام قسمت درس، ارتباط دارد؟

نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند/ جوانان سعادتمند پند پیر دانا را

برعکس اگر عقل و متانت را شعار خود کنند و پیران سالخورده را

که عمر دراز تر و تجربه بیشتر دارند در این راه پر خوف و خطر

راهبر خود قرار دهند زندگی را به راحت و آسایش خواهند گذرانید

و ایام پیری بتوانند برای دیگران کارهای مفیدی انجام دهند.

3ـ به نظر شما، راه رسیدن به خوشبختی چیست؟

1ـ داشتن هدف

2ـ برنامه ریزی

3ـ استفاده از تجربه ی دیگران

4ـ تفکّر در احوال گذشتگان

5ـ انتخاب آگاهانه

6ـ تلاش برای رسیدن به هدف

7ـ امید جهت رسیدن به هدف

4ـ ........................................................................................................................................

منبع مطلب : ganjineh220.blog.ir

مدیر محترم سایت ganjineh220.blog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

شاعر در مصراع اینجا خانه خوب خداست به چه نکته ای اشاره دارد صفحه 14 فارسی هشتم

منبع مطلب : nexload.ir

مدیر محترم سایت nexload.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب

مطالب تصادفی