دسته‌بندی‌ها

  • منتشر شده در دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۴
مثل گندم نمای جو فروش مباش آدمی را از چه کاری بر حذر می دارد

مثل گندم نمای جو فروش مباش آدمی را از چه کاری بر حذر می دارد را از سایت نکس ایران دریافت کنید.

مَثَل گندم نمای جوفروش مباش آدمی را از چه کاری بر حذر می‌دارد

پاسخ تمرین های درس دوم فارسی 1 دهم درس از آموختن ننگ مدار

کارگاه متــن پژوهـشـی

قلمرو زبانی (صفحهٔ ۱۸ کتاب درسی)

1- معنی واژه‌های مشخّص شده را بنویسید.

*کتابی که در او داد سخن آرایی توان داد.                     سعدالدّین وراوینی

حق، انصاف        داد (فعل‌ ماضی‌ ساده)

*عشق شوری درنهاد ما نهاد.                                  فخرالدّین عراقی

وجود، درونگذاشت (فعل‌ ماضی‌ ساده)

2- در متن درس، سه گروه کلمۀ متضاد بیابید.

غم و شادی - نیک و بد - شادان و اندوهگان - حق و باطل - امید و نومیدی - عیب و هنر - ایمن و ناایمن

3- سه هم خانوادۀ هر واژه را بنویسید.

* حرمت: احترام، محترم، حریم              * مقدار: قدر، مقادیر، مقدور               * مستغنی: غنی، استغنا، اغنیا، غنا

4- واژه، از نظر «ساخت» چهار نوع است:

* ساده: یک جزءِ معنادار که به تنهایی به کار رود .

* وندی: از یک جزءِ معنادار و یک یا چند وند تشکیل شده است.

* مرکّب: از دو یا چند جزء ِ معنادار ساخته می‌شود.

* وندی ـ مرکّب: از ترکیب دو جزء معنادار و یک یا چند وند ساخته می‌شود.

   اکنون از متن درس، واژگان مناسب بیابید و مانند نمونه در نمودار زیر قرار دهید.

ساده

مشتق

مرکب

گل

گل زار

گلاب

پیر

پیری

پیرمرد

غم

غمناک

غم‌انگیز

5- جدول زیر را کامل نمایید.( با حفظ شخص).

فعل

امر

ساخت منفی

مضارع اخباری

شنیده بودی

بشنو

نشنیده بودی

می‌شنوی

دارد می‌رود

برو

نمی‌رود

می‌رود

خواهند پرسید

بپرسید

نخواهند پرسید

می‌پرسند

قلمرو ادبی (صفحهٔ ۱۹ کتاب درسی)

1- بهره گیری از «مثل» چه تأثیری در سخن دارد؟ ضمن رونق بخشیدن به کلام و زیبایی سخن، مقصود و هدف خود را روشن‌تر بیان کرد. از طرفی از طولانی شدن سخن جلوگیری می‌کند و سبب کوتاهی کلام می‌گردد که این خود تأثیر را دو چندان می‌کند.

2- دو ویژگی مهم نثر این درس را بنویسید. 1) ساده و روان بودن2) استفاده از جمله‌های کوتاه   3) حذف فعل    4) استفاده از کلمات فارسی

قلمرو فکری (صفحهٔ ۱۹ کتاب درسی)

1- نویسنده، چه کاری را کودکانه می‌شمارد؟

اینکه از پیشامدهای خوب و بد، زود شاد و اندوهگین شدن.

2- در جملۀ زیر، نویسنده بر کدام ویژگی‌های اخلاقی تأکید می‌کند؟

«اثر غم و شادی پیش مردمان، بر خود پیدا مکن» بلند همتی، داشتن روح بزرگ و مناعت طبع (خویشتن داری) و پنهان داشتن مشکلات و مسائل شخصی خود از دیگران

3- مَثَل «گندم نمای جوفروش مباش.» آدمی را از چه کاری بر حذر می‌دارد؟

دو رویی و ریاکاری

4- برای مفهوم بیت زیر، عبارتی از متن درس بیابید.

«شاد و بی غم بزی که شادی و غم       زود آیـنـد و زود مـی‌گـذرنـد»   

    ابن حسام خوسفی

هر شادی که بازگشت آن به غم است، آن را شادی مشمر و به وقت نومیدی امیدوارتر باشد و نومیدی را در امید بسته دان و امید را در نومیدی

درک و دریافت (صفحهٔ ۲۶ کتاب درسی)

1- نویسندۀ داستان، در بخش زیر برای جذّابیت اثر خود از چه شگردهایی، بهره گرفته است؟

یکی از خروسان، ضربتی سخت بر دیدۀ حریف نواخت به صَدمتی که «جهان تیره شد پیش آن نامدار». لاجرم سپر بینداخت و از میدان بگریخت. لیکن خروس غالب، حرکتی کرد نه مناسب حال درویشان. بر حریف مغلوب که تسلیم اختیار کرده، مخذول و نالان استرحام می کرد، رحم نیاورد و آن چنان او را می‌کوفت که «پولاد کوبند آهنگران». بهره بردن از شیوه نثر کهن - تضمین از شعر فردوسی - استفاده از آرایه‌های ادبی مانند کنایه، تشیخص و تشبیه.

2- اگر شما به جای نویسنده بودید، این داستان را چگونه به پایان می‌رساندید؟

خسرو را به خاطر استعداد خوب و شیرین کاری‌هایش به بالا ترین درجه می‌رساندم و به عنوان یک الگوی خوب به جوانان معرفی می‌کردم.

همچنین پاسخ سایر فعالیت های دروس فارسی 1 دهم را از لینک های زیر ببینید :

حتما نظر بدهید زیر هر کدام .با تشکر

منبع مطلب : www.asemankafinet.ir

مدیر محترم سایت www.asemankafinet.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

نمونه سوال فارسی دهم

نمونه سوال فارسی 1، پایه دهم متوسطه همراه با پاسخ

1- در جمله « اثر غم و شادی پیش مردمان بر خود پیدا مکن » بر کدام ویژگی های اخلاقی تاکید دارد ؟

2- « مثل گندم نمای جو فروش مباش »  آدمی را از چه کاری برحذر می دارد ؟

3-  دو ویژگی مهم نثر درس « از آموختن ننگ مدار » را بنویسید

4- در عبارت زیر کدام ویژگی ادبی ، نوشته را زیبا کرده است ؟

به زبان ، دیگر مگو و به دل دیگر مدار تا گندم نمای جو فروش نباشی

5- آرایه های بارز نمونه های زیر را بنویسید

الف ) خسرو مثل شاخ شمشاد می آمد و سر جایش می نشست

ب ) انشایی می ساخت و با صدای گرم و رسا اجرا می کرد

ج ) دو خروس را دیدم که درهم آمیخته و گرد برانگیخته اند

6-کنایه های مشخص شده زیر چه مفهومی دارند ؟

الف ) در ریاضی کمیتش لنگ می زد                      

ب ) شعر می گفت زیاد می گفت اما به قول نظامی خشت می زد

7- هریک از عبارات زیر به چه صفتی توصیه می کنند ؟

الف ) رنج هیچ کس ضایع مکن و همه کس را به شزا حق شناس باش

ب ) به هر نیک و بد  زود شادان و زود اندوهگین مشو

8- هریک ار بیت های زیر بر کدام مفهوم تاکید دارد ؟

الف ) گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت               گفتا تو بندگی کن کاو بنده پرور آید

ب ) گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد ؟                 گفتا مگوی با کس تا وقت آن در آید

9- بیت « غم و شادی جهان را نبود هیچ ثبات / هر زمان حال وی از شکل دگر خواهد شد » با کدام بیت ارتباط معنایی دارد ؟

الف ) گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم                   گفتا که شبرو است او از راه دیگر آید

ب  ) گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد        گفتا خموش حافظ کاین غصه هم سرآید

10- در بیت زیر عاشق معشوق را به چه چیزی توصیه می کند ؟

گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد ؟                گفتا مگوی با کس تا وقت آن در آید

11- با توجه به بیت « گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد / گفتا خموش حافظ کاین غصه هم سرآید» منظور از غصه چیست ؟

12- با توجه به بیت « گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد / گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید » به سوالات پاسخ دهید

الف ) چرا بوی زلف معشوق ، عاشق را گمراه کرده است ؟

ب  ) چرا معشوق به عاشق می گوید همین بو می تواند تو را راهنمایی کند ؟

ج ) جهش ضمیر را مشخص کنید و جایگاه اصلی ضمیر را بنویسید

د ) در کدام کلمه آرایه ایهام  باعث زیبایی بیت شده است ؟ معانی آن را بنویسید

13- به چه دلایلی نویسنده  معتقد است که : « مثل قرآن مثل آب روان است » ؟

14- در بیت زیر مقصود شاعر از مصراع دوم چیست ؟

گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب         این رستخیز عام که نامش محرم است

پاسخ سوالات

1 خویشتن داری ، صبر بر تلخی ها ، بیش از حد متاثّر نشدن از شادی ها

2- دو رویی و ریاکاری

3- کوتاهی جملات ، سادگی کلمات و روان بودن نوشته

4- استفاده از مثل « گندم نمای جو فروش »

5- الف ) تشبیه    ب ) حس آمیزی      ج ) کنایه

6- الف ) ضعیف و ناتوان بود         ب )  پر حرفی می کرد

7- الف ) قدر شناسی    ب ) خویشتن داری

8- الف ) اطاعت و فرمان پذیری               ب ) طلب عنایت و بخشش

9- ب  ) گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد        گفتا خموش حافظ کاین غصه هم سرآید

10- رازداری

11- دوری و هجران معشوق

12- الف ) زیرا بوی زلف معشوق عاشق را آشفته و مست کرده است

      ب ) زیرا همین بو می تواند عاشق را به سمت معشوق بکشاند

      ج ) اوت رهبر آید   = رهبرت

      د ) بو :     1 ) بو و رایحه   2 ) امید و آرزو

13- الف ) زیرا موجب زنده شدن دلها می شود ،  ب ) موجب پاک شدن از پلیدی ها ست

14- تمامی عالم عزادار امام حسین (ع) هستند

منبع مطلب : molavi262.blogfa.com

مدیر محترم سایت molavi262.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

مفهوم عبارت گندم نمای جو فروش نباش و یک انشا درباره آن

ستاره | سرویس فرهنگ و هنر - یکی از سوالات قلمرو فکری صفحه ۲۰ کتاب فارسی پایه دهم، مفهوم عبارت گندم نمای جو فروش نباش است که در قابوسنامه آمده و پیامی اخلاقی دارد. در ادامه ابتدا معنی و مفهوم این ضرب المثل بررسی می شود و سپس یک انشا درباره گندم نمای جو فروش نباش ارائه می‌گردد. 

مفهوم عبارت گندم نمای جو فروش نباش

این ضرب المثل انسان را از دو رویی و ریاکاری و کلک زدن بر حذر می‌دارد. گندم نمای جو فروش بودن به مفاهیم زیر اشاره می‌کند:

انشا درباره عبارت گندم نمای جو فروش نباش

مقدمه:

ضرب المثل گندم نمای جو فروش اگرچه کمی قدیمی به نظر می‌رسد و امروزه کمتر در میان مردم به کار می‌رود، اما مفهوم آن هنوز تازه است و البته با کمال تاسف بسیار کاربرد دارد.

بدنه: 

وقتی به بازار می‌رویم، دست روی هر جنسی که بگذاریم صاحب مغازه از آن حسابی تعریف می‌کند. نمی‌دانیم باید باور کنیم و قیمت گزافی که می‌گوید را بپردازیم یا به مغازه دیگری برویم و همان حرف‌ها را بشنویم! 

وقتی با کسی آشنا می‌شویم، آنقدر خوبی و معرفت می‌بینیم که به خود می‌گوییم کاش زودتر این آدم را می‌شناختم اما بارها شده که همان آدم با معرفت بر سر رقابت یا حسادت، پشتمان را خالی کرده و تازه فهمیده ایم ای دل غافل، پشت سرمان چه دسیسه هایی که رخ نداده!

با خود می‌گوییم کاش آدم‌ها کمی بیشتر شبیه خودشان بودند. کاش انصاف بیشتری داشتند و کاری نمی‌کردند که از اعتماد کردن بترسیم و همیشه مراقب باشیم که گول نخوریم.

شاید خود ما هم گاهی مواقع مصداق گندم نمای جو فروش شده باشیم. وقتی خودمان را از آنچه هستیم خوب‌تر نشان می‌دهیم و نقاب می‌زنیم. گاهی از ترس قضاوت شدن و گاهی به طمع چیزهایی که می‌خواهیم به دست بیاوریم...

مثل گندم نمای جو فروش مباش آدمی را از چه کاری بر حذر می دارد

نتیجه: 

اگر هر کس به این فکر کند که همانقدر که نمی‌خواهد فریب بخورد و پاسخ اعتمادش را با بدی ببیند، هر کس به یاد بیاورد چه حال بدی داشته وقتی فهمیده چیزی که به دست آورده، به اصطلاح، جو بوده و نه گندم! شاید در این صورت کمتر شاهد دورویی و تظاهر باشیم. آن روزی که هیچکس گندم نمای جو فروش نباشد، شاید بتوان بیشتر اعتماد کرد، کمتر ترسید و از زندگی با خیال راحت لذت برد. کافی است از خودمان شروع کنیم. 

منبع مطلب : setare.com

مدیر محترم سایت setare.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب

مطالب تصادفی