دسته‌بندی‌ها

  • منتشر شده در جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۱۷
همسان سازی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال 99

همسان سازی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال 99 را از سایت نکس ایران دریافت کنید.

بخشنامه همسان سازی حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی

متناسب سازی حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی (بخشنامه شماره ۷۶ مستمری‌ها)

(بخشنامه شماره ۴۲۴۰/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ سازمان تأمین اجتماعی)

معاونین

رییس مرکز

مدیران کل مستقل ستادی

مدیران کل تأمین اجتماعی استان

در اجرای بند (ب) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مصوبه شماره ۱۷۵۱/۹۹ مورخ ۱۳/۵/۹۹ هیأت امنای محترم سازمان و مصوبه شماره ۶۰۴/۹۹/۱۱۰۰ مورخ ۴/۵/۱۳۹۹ هیأت مدیره محترم سازمان، به منظور متناسب سازی حقوق مستمری بگیران، توجه کلیه واحدهای اجرایی را به موارد ذیل جلب می نماید:

متناسب سازی حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی

الف) مشمولین

کلیه مستمری بگیران بازنشسته، از کار افتاده کلی و مجموع مستمری بازماندگان که مستمری آنان تا پایان سال ۱۳۹۸ برقرار شده است.

ب) نحوه اجرا

آیتم‌های پرداخت متناسب سازی عبارتند از:

- مبلغ متناسب سازی

- ضریب ترغیب

- تفاوت تطبیق متناسب سازی

آیتم های مذکور به ترتیب با کدهای ۱۷، ۱۸ و ۱۹ در جدول کدهای پرداخت مستمری در سیستم های مکانیزه ایجاد شده اند.

۱- مبلغ متناسب سازی:

محاسبه مبلغ متناسب سازی حقوق مستمری بر اساس فرمول زیر صورت می پذیرد:

همسان سازی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال 99

مبلغ پایه مندرج در فرمول مذکور بر اساس میزان سابقه پرداخت حق بیمه به شرح ذیل می‌باشد:

۲- ضریب ترغیب:

به منظور ترغیب بیمه پردازی بیشتر به آن دسته از مستمری بگیرانی که سنوات پرداخت حق بیمه آنان ۲۵ سال و بالاتر می باشد، بر اساس جدول ذیل مبالغی تحت عنوان ضریب ترغیب تعلق می گیرد.

ضریب ترغیب= حداقل دستمزد سال اجرای متناسب سازی* ضریب متناسب با میزان سابقه

۳- تفاوت تطبیق:

به منظور ارتقاء سطح معیشت مستمری بگیرانی که تاریخ برقراری مستمری آنان قبل از ۱/۱/۱۳۹۹ بوده و دارای ۳۰ سال و بیشتر سابقه پرداخت حق بیمه می‌باشند، مقرر است تا مبلغ مستمری و مزایای جنبی آنان پس از اجرای متناسب سازی بر اساس شرح پیشگفت، به ترتیب برای سوابق ۳۰ تا ۳۵ سال، حداقل مبلغ ۲.۸۰۰.۰۰۰ ریال و برای سوابق ۳۵ سال و بالاتر حداقل مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد، مبلغ کسری احتمالی تا مبالغ مذکور تحت عنوان تفاوت تطبیق به مستمری بگیران مربوطه پرداخت می گردد.

ج) تاریخ اجرا

تاریخ اجرای متناسب سازی کلیه مشمولینی که تا پایان سال ۱۳۹۸ برقرار شده اند از ۱/۵/۱۳۹۹ خواهد بود.

نکات قابل توجه:

۱- مبلغ متناسب سازی و ضریب ترغیب در خصوص گروه های ذیل به نسبت سنوات بیمه ای، محاسبه خواهد شد:

۱-۱- مشمولین بندهای "ل" و "و" تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶، بند (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۸، بند (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹، بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور (موضوع بخشنامه‌های ۴۷، ۱/۴۷، ۵۶، ۱/۵۶، ۲/۵۶ و ۴/۵۶ مستمری‌ها)

۲-۱- مشمولین قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند (موضوع بخشنامه‌های ۶۵ و ۱/۶۵ مستمری‌ها)

۳-۱- مشمولین بند "ج" ماده ۳۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع بخشنامه‌های ۱/۲۴، ۲/۲۴ مستمری‌ها)

۴-۱- مشمولین جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۳) بند (۳) ماده (۸۰) قانون (موضوع بخشنامه ۳/۲۴ مستمری‌ها)

۵-۱- مشمولین قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو (مصوب ۱۳۷۶)

۲- در هر صورت مجموع آیتم‌های پرداخت متناسب سازی حقوق مستمری بگیران برای کلیه مشمولین کمتر از ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال نخواهد بود.

۳- کلیه آیتم‌های پرداخت مربوط به متناسب سازی حقق مستمری بگیران اعم از مبلغ متناسب سازی، ضریب ترغیب، تفاوت تطبیق متناسب سازی، مشمولین ماده (۸۹) قانون می‌باشند.

۴- تاریخ برقراری مستمری‌های بازنشستگی و از کارافتادی کلی که به مستمری بازماندگان تبدیل گردیده‌اند، تاریخ برقراری اولیه آنان می‌باشد.

د) نحوه نگهداری حساب‌ها:

به منظور نگهداری حساب‌های مربوطه به آیتم‌های «مبلغ متناسب سازی»، «ضریب ترغیب» و «تفاوت تطبیق متناسب سازی»، در سیستم‌های مالی کدهای ذیل تعیین می‌گردد:

هـ) میزان کمک‌های جنبی:

به منظور جبران بخشی از افزایش هزینه‌های زندگی و ارتقاء وضعیت معیشت مستمری‌بگیران، میزان کمک‌های جنبی با رعایت ضوابط جاری به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

کمک هزینه مسکن

میزان کمک هزینه مسکن به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی، از کارافتاده کلی و بازماندگان از تاریخ ۱/۵/۱۳۹۹ ماهانه مبلغ ۷۰۰.۰۰۰ ریال تعیین شده است.

کمک معیشت مستمری بگیران

میزان کمک به معیشت مستمری بگیران به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی، از کارافتاده کلی و بازماندگان از تاریخ ۱/۵/۱۳۹۹ ماهانه مبلغ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.

و) لیست‌های پرداخت و صدور احکام افزایش مستمری

۱- کلیه شعب موظفند به محض نصب نرم افزار در سیستم مکانیزه (سبا/ سامانه متمرکز مستمری در خصوص محاسبه مابه التفاوت مرداد ماه سال جاری طی لیست‌های جداگانه ای اقدام نمایند.

۲- از آنجایی که پرداخت مستمری ماهانه و همچنین مابه‌التفاوت متعلقه به صورت متمرکز صورت می‌پذیرد، لذا آن دسته از ادارات کل استان‌ها و همچنین واحدهای اجرایی که از سیستم سبا استفاده می‌نمایند می‌بایست به محض ایجاد لیست‌های مبنا در سامانه پرداخت متمرکز، نسبت به تأیید لیست‌های مزبور و پس از اتمام محاسبات در سامانه پرداخت متمرکز ، در خصوص ثبت کنترل اسناد مالی در سیستم سبا اقدام نمایند.

۳- احکام افزایش مستمری در زمان انتقال پرونده های مستمری به سایر شعب می بایست پس از حصول اطمینان از صحت آن، از سیستم مکانیزه مستمری ها اخذ و پس از تأیید مسئولین ذیربط در پرونده مستمری بگیر ضبط گردد.

۴- به منظور اطلاع مستمری بگیران گرامی، احکام افزایش مستمری بگیران، گرامی، احکام افزایش مستمری از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی eservices.tamin.ir در اختیار این عزیزان قرار خواهد گرفت.

به منظور جبران خدمات همکارانی که در امر اجرای متناسب سازی حقوق مستمری بگیران مشارکت داشته اند (اعم از کارکنان ستاد مرکز، ادارات کل استان ها و واحدهای اجرایی) نسبت به پرداخت اضافه کار ایام تعطیل در ماه های مرداد و شهریور سال جاری به مدیران کل، معاونین تعهدات بیمه ای، روسای شعب و معاونین بیمه ای در واحدهای اجرایی و هر یک از کارکنان مستمری ها، به ازای هر ماه به میزان ۱۰۰ ساعت و معاونین پشتیبانی و توسعه مدیریت در ادارات کل استان‌ها ، معاونین اداری و مالی واحدهای اجرایی و همچنین کارکنان امور مالی و فناوری اطلاعات حداکثر تا ۳ نفر و به میزان ۳۰ ساعت متناسب با عملکرد آنان اقدام گردد.

شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است با توجه به مفاد این بخشنامه، ضمن ارسال نرم افزار مربوطه در مهلت مقرر به کلیه واحدهای اجرایی، امکان نمایش احکام و فیش مابه التفاوت مستمری بگیران را وفق بند ۴ بخش (و) به عمل آورد.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین (تعهدات بیمه ای، پشتیبانی و توسعه مدیریت)، رؤسا و کارشناسان ارشد مستمری ها، امور مالی و فنآوری اطلاعات ادارات کل استان ها و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

مصطفی سالاری- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

مطالب مرتبط:

- جداول همسان سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی سال 99

منبع مطلب : shenasname.ir

مدیر محترم سایت shenasname.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

گام مهم دولت برای بازنشستگان

همسان سازی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال 99

به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، مطالبه‌ای که بیش از ۱۰ سال مستمری‌بگیران کارگری خواهان آن بودند، نهایتاً در تابستان سال ۹۹ اجرا شد. بازنشستگان صندوق کشوری و لشگری نیز که در طی این سال‌ها با تخصیص منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه همسان‌سازی را اجرا می‌کرد، با مصوبه اخیر دولت در آخرین روز شهریور ماه، از مهر حقوقشان متناسب‌سازی می‌شود. به موجب این تصمیم، مبلغ تأدیه دیون دولت توسط سازمان خصوصی سازی و با اعلام صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به ارزش تقریبی و تا سقف ۱۸ هزار میلیارد تومان است. اجرای این قانون برای بازنشستگان خبر خوشی است که بالاخره بعد سال‌ها به همت دولت روحانی و سازمان برنامه و بودجه که منابع لازم برای اجرای آن که حتی برای سال‌های آتی نیز درباره آن برنامه‌ریزی‌های لازم انجام گرفته، محقق شد. بازنشستگان بارها این مطالبه از دولت پیشین نیز مطرح کرده بودند اما نیجه‌ای نگرفتند اما با وجود کاهش درآمدهای نفتی و مشکلات دولت در تامین بودجه بخش‌های مختلف این وعده برای بازنشستگان محقق شد تا بالاخره آنها نیز دستمزدهای بهتری بگیرند. 

گامی مهم در نزدیک کردن معیشت بازنشستگان و شاغلین

در پی رد دیون دولت به صندوق کشوری و لشگری، در تصویبنامه اخیر دولت آمده است: دولت همچنین در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه ششم توسعه، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را مکلف کرد علاوه بر افزایش امتیازات شغلی مندرج در آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری های خود و منابع حاصل از بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، نسبت به برقراری عدالت در نظام پرداخت و متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش خود با ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلین هم طبقه مشترک صندوق متناسب با سنوات خدمت، از شش ماهه دوم ۱۳۹۹ اقدام نمایند.

این مصوبه به این معنا است که بازنشستگان همه صندوق‌ها از این به بعد نباید کمتر از ۹۰ درصد میانگین حقوقی که شاغلین هم طبقه مشترک آنها می‌گیرند، دریافت کنند. در بحث طبقه در قانون طبقه‌بندی مشاغل سطح حقوق و دستمزدهای شاغلین محاسبه شده است و سنوات خدمت کارگر و کارمند نیز در این موضوع تاثیر دارد. 

اگرچه سالانه قانون متناسب‌سازی برای بازنشستگان صندوق کشوری و لشگری اجرا می‌شد اما عدم اجرای همسان‌سازی برای کارگران بازنشسته در طی این سال‌ها به علت مشکلات بودجه‌ای سازمان تامین اجتماعی و عدم پرداخت بدهی دولت‌ها به تامین اجتماعی معوق مانده بود. صندوق تامین اجتماعی به عنوان صندوقی که تماماً منابع خود را از قِبَل حق بیمه کارگران که بخشی از دستمزد آنان محسوب می‌شود پرداخت می‌کند، یک نهاد عمومی غیردولتی به حساب می‌آید. اگرچه اجرای همسان‌سازی حقوق که بخشی از تاکیدات بند «ب» ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه است، به علت عدم تخصیص دولت‌ها از همان زمان تاکنون به اجرا درنیامد. اگرچه قانون همسان‌سازی برای بازنشستگانِ صندوق کشوری و لشگری پیشتر به اجرا درآمده بود. آنها کارمندانی بودند که در ایام اشتغال طبق قانون مدیریت خدمات کشوری کار می‌کردند. هر ساله دولت‌ها بخشی از منابع قانون بودجه را به اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری اختصاص می‌دادند. خیلی از فعالان کارگری و کارشناسان تاکید داشتند که دولت‌ها بخشی از منابع بودجه‌ای لازم برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اختصاص دهد تا آنان نیز مثل بازنشستگان کشوری و لشگری بتوانند از افزایش حقوق بهره‌مند شوند.

اواخر تیر ماه امسال بود که براساس  مصوبه هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک امور اقتصادی و دارایی، تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند «و» تبصره ۲ ماده واحد قانون بودجه سال ۹۹ کشور بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی به ارزش ۳۲ هزار میلیارد تومان که بخشی از کل دیون دولت‌ها به تامین اجتماعی است، ۹ شرکت دولتی را که از آن جمله می‌توان به شرکت دخانیات ایران، پتروشیمی دماوند، هپکوی اراک، پالایشگاه نفت امام خمینی، آلومینای ایران، طلای زرشوران، ماشین‌سازی تبریز، آلومینیوم جنوب و توسعه گردشگری ایران اشاره کرد. خوشبختانه این رد دیون قابلیت نقد شوندگی برای اجرای همسان‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی را داشت و بازنشستگان در فیش حقوقی مرداد ماه تغییراتی را مشاهده کردند. اگرچه بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور نسبت به نحوه محاسبه سنوات خدمت مبلغ متناسب‌سازی انتقاد داشتند. در پی این انتقادات علی بابایی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفته بود: آقای شریعتمداری وزیر تعاون و رفاه اجتماعی در جلسه‌ای که با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس داشته، قول داده که اشکالات و ایرادات طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برطرف شود.

شریعتمداری وعده رفع ایرادات متناسب‌سازی را مطرح کرد

مبلغ ماهانه مستمری هر بازنشسته بر اساس میزان دستمزد سال‌های آخر، تعیین می‌شود. اما در طی سال‌ها طی عوامل مختلفی از جمله تورم و تعیین نامتناسب دستمزد شورایعالی کار  با سبد معیشت خانوار که توسط همین شورا تعیین می‌شود، در طی چند سال قدرت خرید بازنشسته را پایین‌تر می‌آورد. این است که قانون برنامه ششم توسعه، بحث «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» را پیش کشیده است که بر اساس عوامل مختلفی از جمله سوابق کاری، نوع شغل و ... هر ساله مبلغی هم بابت همسان‌سازی به مستمری بازنشستگان افزوده شود. اگرچه ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی اشاره دارد که حداقل مستمری کارگران بازنشسته نباید کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورایعالی کار باشد، اما تعداد زیادی از مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر هستند ومعمولاً حقوق کمی می‌گرفتند. به عنوان مثال مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر تامین اجتماعی قبل از اجرای همسان‌سازی از سوی سازمان تامین اجتماعی حدوداً ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دریافت می‌کردند. با اجرای همسان‌سازی، طبق گفته مدیرعامل سازمان بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان دریافتی داشتند که بر اساس سابقه کاری فرد محاسبه شده است. برای بازنشستگان حداقل بگیری که سابقه خدمت ۳۰ سال داشتند، این حقوق به حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است که تقریباً به میزان حداقل دستمزد شاغلین در سال ۹۹ نزدیک شده است.

دولت پیشین این مطالبه بازنشستگان تامین اجتماعی را مورد توجه قرار نداد و آنها بارها برای مطالبه‌گری انتقاد و اعتراض خود را اعلام کردند. در نهایت دولت فعلی به بخشی از مطالبات جامه عمل پوشاند و البته بازنشستگان انتظار دارند که اصلاح همسان‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی که توسط محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داده شده، هرچه زودتر عملی شود تا بازنشستگان سخت و زیان‌ آور و بقیه بازنشستگانی که در محاسبات ایرداتی وارد می‌دانند، احساس تبعیض نکنند و به حقوق خود برسند.

منبع مطلب : www.borna.news

مدیر محترم سایت www.borna.news لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 99 محقق می‌شود؟

همسان سازی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال 99

تهران (پانا) - عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بر لزوم افزایش عادلانه حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تأکید کرد و گفت در بودجه سال جاری اعتباری برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی دیده نشده است.

احمد بیگدلی در گفت‌وگو با پانا با بیان اینکه تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی با مشکل مواجه است، گفت: در بودجه سال جاری اعتباری را بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در نظر گرفته شده است اما متأسفانه بودجه‌ای برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در نظر گرفته نشده است.

این نماینده مجلس گفت: طبق برنامه ششم توسعه دولت موظف است حقوق بازنشستگان را طی پنج سال به گونه‌ای افزایش دهد که بین حقوق بازنشستگان با شرایط شغلی مشابه تناسب وجود داشته باشد اما علی‌رغم گذشت 3 سال از تصویب قانون برنامه ششم توسعه، اقدام موثری برای اجرا شدن قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان انجام نشده است. اگرچه دولت برای تامین منابع مالی موردنیاز برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال 99 با مشکل روبه رو است اما در عین حال بازنشستگان نیز برای تامین مخارج و خرید اقلام اساسی خود مشکلات زیادی دارند.

وی با بیان اینکه همسان‌سازی سازی حقوق بازنشستگان از مطالبات اصلی این قشر از جامعه است، گفت: وعده همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به بازنشستگان لشکری و کشوری داده شده است اما بازنشستگان تأمین اجتماعی جزو این طرح نیستند و همسان‌سازی برای این گروه از بازنشستگان بعد از پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی اجرا خواهد شد.

بیگدلی با تاکید بر اینکه مستمری‌بگیران تامین اجتماعی مشکلات اقتصادی زیادی دارند، گفت: تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق مستمری‌بگیران با مشکل مواجه است و نیاز است که دولت مشکل مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی را حل کند.

منبع مطلب : www.pana.ir

مدیر محترم سایت www.pana.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب

مطالب تصادفی