دسته‌بندی‌ها

  • منتشر شده در یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
چون نپرسی کاین تماثیل از کجا آمد پدید چون نجویی کاین تصاویر از کجا شد آشکار

چون نپرسی کاین تماثیل از کجا آمد پدید چون نجویی کاین تصاویر از کجا شد آشکار را از سایت نکس ایران دریافت کنید.

ترجمه و تحلیل شعر " صورتگر ماهر " سال دوم راهنمایی

ترجمه و تحلیل شعر " صورتگر ماهر " سال دوم راهنمایی

صورتگر ماهر راستی را کس نمی­داند که در فصل بهار              از کجا گردد پدیدار این همه نقش و نگار؟ راستی را: به راستی پدیدار: آشکار، پیدا، عیان نقش و نگار: تصاویر رنگارنگ، صورت­های متنوع به راستی هیچ کس نمی­داند که در فصل بهار، این همه نقش و نگار زیبا از کجا پیدا می­شوند؟ عقل­ها حیران شود، کز خاک تاریک نژند                  چون برآید این­همه گل­های نغز کام­کار؟ حیران: متحیّر، متعجّب، سرگشته نژند: تیره، غمگین، اندوهگین، سرد و نمناک برآید: می­روید، رشد می­کند نغز: خوب، نیکو کامکار: خوش­بخت، کامروا، دل­پسند عقل انسان شگفت زده می­ماند که چگونه از خاک تیره­ی سرد و بی­روح این همه گل­های خوب و دل­پسند می­روید؟ چون نپرسی کاین تماثیل از کجا آمد پدید؟                       چون نجویی کاین تصاویر از کجا شد آشکار؟ تماثیل: جمع مکسّر تمثال تمثال: شکل و تصویر، مجسّمه چرا از خودت نمی­پرسی که این­همه شکل و تصویر از کجا پیدا و پدیدار می­شود؟ برق از شوقِ که می­خندد بدین­سان قاه­قاه                          ابر از هجرِ که می­گرید بدین­سان زار زار؟ آرایه­ی تضاد در :(شوق و هجر/ می­خندد و می­گرید/ قاه­قاه و زار زار) آرایه­ی مراعات نظیر در:(ابر- برق / خنده – گریه) آرایه­ی انسان­انگاری در: (برق قاه قاه می­خندد / ابر زاز زاز می­گرید) برق آسمان از اشتیاق دیدار چه کسی این گونه قهقهه می­زند و ابر از غم دوری چه کسی این گونه زاز می­زند؟ کیست آن صورتگر ماهر که بی­تقلید غیر                               این همه صورت برد بر صفحه­ی هستی به کار؟ صورتگر: نقاش صفحه­ی هستی: ترکیب اضافی(اضافه­ی تشبیهی) عالم هستی به صفحه­ی نقاشی تشبیه شده است. بی­تقلید غیر: بدون پیروی از دیگران ماهر: زبر دست، چیره دست آن نقّاش ماهری که این همه تصاویر تازه و زیبا را بر صفحه­ی هستی به کار بسته است، چه کسی است؟

منبع مطلب : farsirah.blogfa.com

مدیر محترم سایت farsirah.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

صورتگر ماهر

قالب شعر:قصیده                            شاعر:قا آنی شیرازی

 

راستی را کس نمیداند که در فصل بهار           از کجاگردد پدیدار این همه نقش و نگار

معنی:به راستی کسی نمیداند که به هنگام فصل بهار این همه نقش و پدیده های زیبا از کجا آشکار میشود؟

نکته دستوری:پدیدار:مشتق / «را» در ترکیب راستی را به معنای «به»است و «راستی را نقش قیدی دارد.

 

عقل هاحیران شود کزخاک تاریک نژند             چون برآیداین همه گل های نغز کامکار؟

معنی:عقل انسان ها سرگشته میشود که از خاک تیره ی سرد بی روح چگونه این همه گل های زیبای کامروا میروید.

لغت:حیران:سرگشته / نژند:سرد و بی روح،غمناک / چون:چگونه / نغز:خوب و نیکو / کامکار:کامروا،خوشبخت

آرایه ها:حیران شدن عقل:تشخیص / تکرار «ک»:واج آرایی(نغمه ی حروف)

 

چون نپرسی کاین تماثیل ازکجا آمدپدید؟            چون نجویی کاین تصاویرازکجا شد آشکار؟

معنی:چرا از خودن نمیپرسی که این همه شکل های زیبا از کجا پیدا شده است؟

لغت:تماثیل:تصویر ها / چون :چرا

چون نپرسی کاین تماثیل از کجا آمد پدید چون نجویی کاین تصاویر از کجا شد آشکار

برق ازشوق که میخنددبدین سان قاه قاه؟           ابرازهجر که می گرید بدین سان زار زار؟

معنی:رعد و برق به خاطر شوق چه کسی،این طور با صدای بلندمی خندد و ابر از دوری چه کسی این طور گریه می کند.

لغت:قاه قاه:صدای بلند خنده / هجر:دوری / زار زار: با ناله و اندوه گریستن

آرایه ها:میخندد و میگرید: تضاد و مراعات نظیر / خندیدن برق و گریستن ابر:تشخیص

مفهوم:به بارندگی فصل بهار اشاره دارد.

 

کیست آن صورت گرماهر که بی تقلیدغیر         این همه صورت برد برصفحه هستی به کار

معنی:آن نقاش ماهر چه کسی است که بدون تقلید از دیگران این همه تصویر را بر روی صفحه ی جهان هستی کشیده است؟

لغت:صورت گر:نقاش«در اینجا یعنی خداوند»

آرایه ها:صفحه ی هستی:اضافه ی تشبیهی  

مفهوم: خداوند بزرگترین نقاش طبیعت است.

 

                                                                   

چون نپرسی کاین تماثیل از کجا آمد پدید چون نجویی کاین تصاویر از کجا شد آشکار

منبع مطلب : www.sooratgaremaher.blogfa.com

مدیر محترم سایت www.sooratgaremaher.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب

مطالب تصادفی